ИЗВЕШТАИ за наменски потрошени средства од даночно ослободување за спортски клубови и активни спортисти за 2022 година

ИЗВЕШТАИ за наменски потрошени средства од даночно ослободување за спортски клубови и активни спортисти за 2022 година