2 KYU – BLUE BELT

1.Yokomen-uchi uchi kaiten sankyo

2.Yokomen-uchi tenchi-nage

02 kyu sin pojas3.Tsuki-ushiro kiri-otoshi

4.Ushiro ryote-tori shiho-nage

5.Ushiro ryote-tori kote-gaeshi

6.Ushiro ryote-tori irimi-nage

7.Katate-tori sumi-otoshi (Ai-hanmi)

8.Shomen-uchi irimi-nage

9.Yokomen-uchi ude-kime-nage

10.Yokomen-uchi kubi-nage

11.Gedan tanto-nikyo

12.Tsuki tanto-tori ude-osae

13.Shomen-uchi tanto-tori uchi-kaiten sankyo