3 KYU – GREEN BELT

1.Eri-tori shiho-nage

2.Yokomen-uchi shiho-nage

03 kyu zelen pojas3.Tsuki irimi-nage

4.Yokomen-uchi ude-garami

5.Katate-tori sankyo (Ai-hanmi)

6.Shomen-uchi sankyo

7.Shomen-uchi kaiten sankyo

8.Mae geri

9.Ushiro ryo-kata-tori nikyo

10.Ushiro ryo-kata-tori kokyu-nage

11.Ushiro ryote-tori sankyo