4 KYU – ORANGE BELT

1.(Gyaku-hanmi) Katate-tori ude-garami

2.Katate-tori nikyo (Ai-hanmi)

04 kyu portokalov pojas3.Chudan tsuki kote-gaeshi

4.Ryote-tori shiho-nage

5.Katete ryote-tori irirmi-nage

6.Shomen-uchi nikyo

7.Shomen-uchi ikyo

8.Ryote-tori nikyo

8.Ryote-tori nikyo

9.Yokomen-uchi sankyo

10.Ushiro ryo-kata-tori ikyo

11.Ushiro ryote-tori nikkyo