5 KYU – YELLOW BELT

1.Katate-tori ikkyo (Gyaku -hanmi)

2.Katate tori ikkyo (Ai-hanmi)

05kyu zolt pojas2.Katate-tori ikkyo (Gyaku-hanmi)

3.Katate-tori shiho-nage (Ai-hanmi)

4.Katate-tori shiho nage (Gyaku-hanmi)

5.Katate-tori irimi-nage (Ai-hanmi)

6.Katate-tori irimi-nage (Gyaku-hanmi)

7.Katate-tori kote-gaeshi (Ai-hanmi)

8.Kata-tori nikyo

8.Kata-tori nikyo

9.Shomen-uchi ikkyo

9.Shomen-uchi kote-gaeshi

9.Shomen-uchi-irimi-nage

10.Katate ryote-tori ikkyo

11.Gedan tsuki nikyo

12.Gedan tsuki kote-gaeshi

13.Yokomen-uchi gokyo

14.Ushiro-eri-tori nikyo