1 KYU – BROWN BELT

1.Eri-tori irimi nage

2.Katate-tori sumi-otoshi (Ai-hanmi)

01 kyu kafeav pojas3.Ushiro katate-tori kubi-shime nikyo

4.Chudan tsuki nikyo

5.Ushiro ryote-tori juji-garami

6.Shomen-uchi trimi-nage

7.Katate-tori koshi-nage (Ai-hanmi)

8.Jodan tsuki irimi-nage

9.Jodan tsuki kote-gaeshi

10.Ushiro katate-tori kubi-shime hiji-kime-osae

11.Yokomen-uchi gokyo

12.Eri-tori-tanto ikkyo

13.Chudan tanto kote-gaeshi