4 KYU – ПОРТОКАЛОВ ПОЈАС

1.Држење со една рака за една рака – дијагонално (различен став)
(Gyaku-hanmi) Katate-tori ude-garami

2.Држење со една рака за една рака – дијагонално (ист став)
Katate-tori nikyo (Ai-hanmi)

04 kyu portokalov pojas3.Удар со тупаница во гради
Chudan tsuki kote-gaeshi

4.Држење со двете раце за една рака
Ryote-tori shiho-nage

5.Удар во глава – одгоре
Katete ryote-tori irirmi-nage

6.Држење со двете раце за една рака
Shomen-uchi nikyo

7.Удар во глава – одгоре
Shomen-uchi ikyo

8.Држење со двете раце за една рака – И варијанта
Ryote-tori nikyo

8.Држење со двете раце за една рака – ИИ варијанта
Ryote-tori nikyo

9.Удар во глава – одстрана
Yokomen-uchi sankyo

10.Држење со двете раце за рамена – одназад
Ushiro ryo-kata-tori ikyo

11.Држење за двете раце – одназад
Ushiro ryote-tori nikkyo